Things to do & see

Hærland kirke

Viken

Categories

  • Attraction

Nåværende Hærland kirke er den fjerde kirken her, og denne er bygget i tre, har ca. 500 sitteplasser og er fra 1879.

Den første kirken var en stavkirke innviet til St. Margareta. Det er uvist når denne ble oppført, men man antar rundt 1408.

I 1701 ble det bygget en tømmerkirke, Den lå på gården Revhaugs grunn. En liten og uanselig kirke.Frem til 1719-21 haddekongeneid kirkene, men på grunn av pengevansker ble en lang rekke kirker solgt av Fredrik IV til private,deriblant Hærlands kirke.

Etter kirken fra 1701 ble det satt opp en ny kirke, litt lengre øst enn dagens kirke, omtrent midt i detnåværendesteingjerde som går rundtkirkegården.Dennekjennes kun fra et fotografi og en upresis beskrivelse av sogneprestWilse.Denne kirken,som den fra 1701, komtil å bære preg av at den var eid av private. Den var ikke særlig solid og måtte rives allerede i 1877.

Dagens kirke fikk grunnstenen nedlagt i juli 1878 og ble innviet 19. mars 1879.Dette er en trekirke av laftet tre i gotisk stil, etter tegninger av arkitekt Welhaven.

Av kirkens faste inventar er det bevart enkleberstensdøpefont i romansk stil fra ca. 1150.Kummen erfir-sidet,men med et sølvfat fra 1879. I tillegg er enprekestol fra 1654bevart og står i dagens kapell. Den er i ek og furu og har store felt- ogbeslagornamentikk. Fargene er trolig fra 1700-årene, med gråhvite fyllinger med marmorering og blågrått treverk.

Nearby